Skupiny pod vedením speciálního pedagoga

Povídání s Dráčkem Fráčkem - stimulační program na podporu rozvoje komunikačních schopností. 

Maxík - stimulační program akreditovaný MŠMT pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou.

Co to je? 

Stimulační program zaměřený na rozvoj komunikačních schopností a dále všech oblastí, které je přímo ovlivňují- zrakové a sluchové vnímání či oblast motorickou (jemná motorika, grafomotorika, oromotorika).

Pro koho je vhodný? 

Pro děti ve věku 4-6 let ve skupince 3 - 8 dětí.

Jak Dráček Fráček probíhá? 

Po společném přivítání s maňáskem Dráčkem Fráčkem, se s dětmi pouštíme do nabízených center aktivit. Ty jsou vždy vztažené k danému tématu. Drak Frak je kouzelný a každý týden se nám v někoho promění - v lékaře, letce, cukráře, popeláře, vědce, ekonoma, kuchaře.... Vždy pracujeme se slovní zásobou dětí v daném tematickém celku, s gramatickou stránkou jazyka, zrakovým a sluchovým vnímáním i pamětí, grafomotorikou, jemnou i hrubou motorikou, ale také s prožitkem a fantazií dětí.

Kdy a kde?

Datum zahájení bude upřesněn. Lekce trvá 45 minut a uskuteční se v prostorách Logopedix s.r.o.

Cena?

První ukázková lekce je ZDARMA, celý kurz 10 lekcí 900 Kč, je možné kurz zahájit i později a cena se bude počítat poměrově. Pokud dítě bude na nějaké lekci chybět je, po domluvě, možnost náhrady. 
Vytvořte si webové stránky zdarma!